Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom MPFBBEÚ s.r.o., Javornícka 6168/13, 97411 Banská Bystrica, IČO:54199964,  Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu Banská Bystrica, odd. Sro,vl.č.42440/S-Zbl (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľom. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
 2. V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.nano-mask.sk MPFBBEÚ s.r.o. (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“). 
 2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
 3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu spoločnosti MPFBBEÚ s.r.o. (ďalej len „tovar“). 
 4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať príjemcovi  tovar v dohodnutom množstve a kvalite.
 2. umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru. 
 3. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú na objednávke tovaru.
 2. nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho.
 3. úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke. 
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

Článok 5

Objednávka

 1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály spoločnosti MPFBBEÚ s.r.o., ktorý určí na doručenie príjemcovi.
 2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:
  a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
  b)     vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,
  c)     vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
  d)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
  e)     potvrdí, že súhlasí s VOP,
  f)      vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.
 3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
 4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke. 
 5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, Českej republiky a Európskej Únie.
 6. Objednávku je možne realizovať aj mailom na info@nano-mask.sk, alebo telefonicky.

 7. Objednávku do zahraničia je možné realizovať výhradne:
  a) Do Českej republiky:
  – na dobierku
  – po uhradení objednávky prevodom na účet (objednávka je expedovaná po prijatí platby na účet obchodníka)
  b) Do krajín EÚ: – po uhradení objednávky prevodom na účet (objednávka
  je expedovaná po prijatí platby na účet obchodníka)

Článok 6

Zrušenie objednávky

 1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 2 hodín po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 6, bod. 4 VOP.
 2. Objednávku je možné zrušiť kedykoľvek, avšak len pred zrealizovaním doručenia.
 3. Objednávku je možné zrušiť v prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: info@nano-mask.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421910451555
 4. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.  Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho odstúpenie od zmluvy.
 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na našej web stránke.
 6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 14 dní od platného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy taktiež aj vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov, poplatkov; tým nie je dotknutné ustanovenie § 8 ods. 5.
 7. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote do 14 dní od dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.
 8. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar podľa ustanovenia § 8 ods. 5. do 14 dní v takom stave v akom mu bol doručený, čiže bez akéhokoľvek poškodenia výrobku i samotného vonkajšieho obalu aby bol výrobok spôsobilý na ďalší predaj ako nový. Pokiaľ dôjde k rozporu zo stavom tovaru kupujúci aj predávajúci ma nárok na alternatívne riešenie sporu na príslušnej SOI.

Článok 7

Dodacie podmienky

 1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:
  a) Kuriér
  b) Osobný odber
  c) Slovenská pošta
 2. Objednávky objednané najneskôr do 12.00 hod. v pracovné dni sú expedované ešte v ten deň. Objednávky prijaté cez víkend, sviatok prípadne v dňoch pracovného pokoja sú expedované v najbližší pracovný deň.
 3.  Objednávky objednané do 12.00 hod. sú zväčša doručované do troch pracovných dní po prijatí objednávky okrem víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.
 4. Objednávky sú doručované od pondelka do piatku a to od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu pokiaľ zásielku doručuje slovenská pošta. V nedeľu a v štátne sviatky tovar nedoručujeme.
 5. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas. 
 6. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa a cez slovenskú poštu.
 7. Objednávky do zahraničia objednané do 12:00 hod. sú zväčša doručované do 8 pracovných dní po prijatí platby za objednávku okrem
  víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.
   

Článok 8

Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

 1. Dobierkou – platba kuriérovi v hotovosti, alebo platobnou kartou pri prebratí tovaru
 2. V hotovosti na odbernom mieste

Článok 9

Reklamácie

 1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci. 
 2. Reklamácia musí byť uskutočnená a musí byť doručená e-mailom na adresu: info@nano-mask.sk
 3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru.
 4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru. 
 5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, písomne alebo prostredníctvom e-mailu. 
 6. Oprávnená reklamácia bude vybavená zákonom stanovenej lehote do 30 dní od prijatia reklamácie.

Stiahnúť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Článok 10

Záruka

Na tovar poskytuje predávajúci záruku v zmysle platného obchodného zákonníka spravidla 2 roky. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou. 
 2. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1  zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

  3. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke v časti „Môj účet“. 

 3. Prevádzkovateľ internetových stránok sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Článok 12

Zodpovednosť

 1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.
 2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
 3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa. 
 4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná. 
 5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez  predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
 6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet. 
 7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorú farebnú variáciu. V takomto prípade bude nedostupná farba nahradená inou s tým, že charakter výrobku bude zachovaný. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva. 
 8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou alebo slovenskou poštou

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).
 3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné zmenou nastavenia v užívateľskom účte na našej web stránke.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.03.2021.

MPFBBEÚ s.r.o.,
Javornícka 6168/13
974 11 Banská Bystrica
IČO: 54199964
DIČ: 
IČ DPH: 

Tatra banka:  
SWIFT: TATRSKBX

Zápis v obch.reg.: okr.súdu Banská Bystrica, odd. Sro,vl.č.42440/S-Zbl

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93